تسمه دینام و کولر
چهارشنبه, 03 دی 1393 00:00

تسمه های صنعتی اطلس تسمه

توضیحی برای تسمه های صنعتی اطلس تسمه

چهارشنبه, 03 دی 1393 00:00

تسمه های کشاورزی اطلس تسمه

توضیحی برای تسمه های کشاورزی اطلس تسمه

چهارشنبه, 03 دی 1393 00:00

تسمه های خودرویی اطلس تسمه

توضیحی برای تسمه های خودرویی

چهارشنبه, 03 دی 1393 00:00

تسمه های اسپشیال اطلس تسمه

توضیحی برای تسمه های اسپشیال اطلس تسمه

توضیحی برای تسمه های اسپشیال دانگیل سوپر استار

توضیحی برای تسمه های اسپشیال میتسوبوشی

Published in mitsuboshi
دوشنبه, 01 دی 1393 00:00

تسمه های صنعتی

توضیحی برای تسمه های صنعتی

دوشنبه, 01 دی 1393 00:00

تسمه های کشاورزی

توضیحی برای تسمه های کشاورزی

دوشنبه, 01 دی 1393 00:00

تسمه های خودرویی

توضیحی برای تسمه های خودرویی

دوشنبه, 01 دی 1393 00:00

تسمه های خودرویی دی کو

Item Quality Quantity  DAYCO CODE REMARK
TIMING BELTS        
065RHP+127H HNBR 50 94195 ONLY MADE IN ITALY
104RP170H HNBR 5,000 94357 ONLY MADE IN ITALY
107RHP+220H HNBR 3,000 94210 ONLY MADE IN ITALY
108RP254H HNBR 200 94398 ONLY MADE IN ITALY
110STP8M220H HNBR 100 94919 ONLY MADE IN ITALY
114RP+170H HNBR 10,000 94187 ONLY MADE IN ITALY
127SP254H HNBR 500 94266 ONLY MADE IN ITALY
123SP+290H HNBR 50 94468 ONLY MADE IN ITALY
124RP290H HNBR 50 94463 ONLY MADE IN ITALY
132RP270HT HNBR 1,000 94997 ONLY MADE IN ITALY
134SP254H2 HNBR 3,000 94957 ONLY MADE IN ITALY
136RP+254H HNBR 1,000 94714 ONLY MADE IN ITALY
137STP220H HNBR 1,000 94938 ONLY MADE IN ITALY
TIMING KIT        
KTB101   5 KTB101 ONLY MADE IN ITALY
KTB114   5 KTB114 ONLY MADE IN ITALY
KTB517   5 KTB517 ONLY MADE IN ITALY
KTB417   5 KTB417 ONLY MADE IN ITALY
Published in dayco
صفحه1 از2